BREAKING

Πλεόνασμα €57,8εκ. από επενδύσεις του Ταμείου Συντάξεων Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ

Πλεόνασμα της τάξης των €57,8εκ. παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, για το 2019. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε σύγκριση με το έλλειμμα €5,3εκ. που είχε σημειωθεί το 2018 και το αντίστοιχο πλεόνασμα των €34εκ. που είχε σημειωθεί το 2017. Αναλυτικότερα, το 2019 σημειώθηκε ετήσια αύξηση στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου κατά €77εκ., έναντι της αρνητικής μεταβολής ύψους €10εκ. που είχε σημειωθεί το 2018, και έναντι της μικρότερης θετικής μεταβολής ύψους €30,7εκ. που είχε σημειωθεί το 2017.

Όπως ανάφερε η Πρόεδρος της Cyta κα Ρουβιθά Πάνου, η οποία είναι επίσης Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων της ΑΤΗΚ, κατά την ομιλία της στην Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση του Ταμείου Συντάξεων της ΑΤΗΚ, και τον απολογισμό των πεπραγμένων του Ταμείου για το 2019, «τα τελευταία χρόνια, εδραιώνεται όλο και περισσότερο η βιωσιμότητα του Ταμείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή έχει καταφέρει, με την υιοθέτηση μιας συνετής επενδυτικής πολιτικής, να δρομολογήσει σημαντικές βελτιωτικές ενέργειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και της υλοποίησης των σχεδίων δράσεως αναφορικά με προβληματικά έργα του παρελθόντος. Παράλληλα, η ενίσχυση της διαφάνειας και η προσήλωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης έχουν εξορθολογήσει και βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση και την αποτελεσματικότητα του Ταμείου».

Η Διαχειριστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα τη μείωση των επιτοκίων και των αποδόσεων σε πολλές επενδυτικές κατηγορίες, αποφάσισε τον Μάρτιο 2020 τη χάραξη νέας Επενδυτικής Πολιτικής για το Ταμείο, στοχεύοντας σε πιο συντηρητικούς στόχους ως προς την αναμενόμενη απόδοση. Οι αναθεωρημένοι στόχοι συνεπάγονται χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο και διευκολύνουν τη συνετή διαχείριση των διαθεσίμων του Ταμείου, έτσι ώστε να θωρακιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να αποδοθούν στα Μέλη του με τη μορφή συντάξεων.

Η κα Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες επίλυσης των προβληματικών επενδύσεων του παρελθόντος, που αποτελούν μια άλλη μεγάλη πρόκληση για το Ταμείο. Και στον τομέα αυτό, η Διαχειριστική Επιτροπή εστιάζεται στη συνεχή βελτίωση της θέσης του Ταμείου και τον περιορισμό των όποιων αρνητικών εξελίξεων είχαν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα έτη από τις εν λόγω επενδύσεις. Ανέφερε επίσης ότι το Ταμείο προβαίνει σε πολύπλοκες αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις, αναδιαρθρώσεις και άλλες ενέργειες, που σκοπό έχουν τη μέγιστη δυνατή ανάκτηση των χρηματικών ποσών που είχαν επενδυθεί σε επισφαλή έργα και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων των μελών του.

Αναφορικά με τις ενέργειες της Cyta για κάλυψη του διαχρονικού αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, η κα Ρουβιθά Πάνου ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta, σε συνεννόηση με τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, αξιολόγησε τις δύσκολες διεθνείς και τοπικές οικονομικές συγκυρίες και αποφάσισε να αυξήσει την ήδη υψηλή ετήσια εισφορά της Cyta προς το Ταμείο σε €23εκ. για το 2019. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης, το Αναλογιστικό Έλλειμμα του Ταμείου αναμένεται, με τα ισχύοντα δεδομένα, να καλυφθεί σε 8,65 χρόνια από σήμερα. Σημειώνεται ότι η μέγιστη περίοδος που προνοεί η νομοθεσία για κάλυψη αντίστοιχων αναλογιστικών ελλειμμάτων ανέρχεται σε 15 έτη. Σύμφωνα με την πρακτική του Ταμείου, η Αναλογιστική Μελέτη και το εκάστοτε σχέδιο ανάκαμψης επανεξετάζονται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση, ανάλογα με τα ισχύοντα δεδομένα.

Τα μέλη του Ταμείου που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και όλες οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού, αντιμετώπισαν θετικά τα όσα παρουσίασε η Πρόεδρος της Cyta καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment