Όπως διαβάζουμε στο infocom.gr, οι πηγές χρηματοδότησης θα οριστικοποιηθούν στις νομοθετικές συζητήσεις για την αναθεώρηση του τρέχοντος προγράμματος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Οι τοπικές αρχές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση μόλις δημιουργηθεί το σχετικό σύστημα.

Στην πράξη, οι τοπικές δημόσιες αρχές (δήμοι ή ομάδες δήμων) που επιθυμούν να προσφέρουν Wi-Fi σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ακόμη παρόμοια δημόσια ή ιδιωτική προσφορά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση μέσω απλής και μη γραφειοκρατικής διαδικασίας. Η επιχορήγηση που θα χορηγηθεί θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, ενώ η δημόσια αρχή θα καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της ίδιας της σύνδεσης.