BREAKING

ΟΕΒ : Εισηγείται σειρά μέτρων για τη μείωση της ανεργίας μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με υπόμνημα που υπέβαλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χάρη Γεωργιάδη εισηγείται σειρά μέτρων με σκοπό την μείωση της ανεργίας μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΕΒ εισηγήθηκε:

Μέτρα που θα προκύψουν από τη συνομολόγηση της δανειακής σύμβασης
Την έγκυρη και αξιόπιστη υλοποίηση των όρων που θα συμφωνηθούν με τη συνομολόγηση δανειακής σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόϊκας. Μέσα από τους όρους της σύμβασης θα προκύψουν δεσμεύσεις για μέτρα ή/και μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν το Υπουργείο Εργασίας. Όσο πιο σύντομα υλοποιηθούν οι όποιες δεσμεύσεις τόσο το συντομότερο θα αξιοποιηθούν τα οφέλη τους.

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)
Η παραχώρηση της ΑΤΑ αποτελεί παρωχημένο και αναχρονιστικό θεσμό ο όποιος επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και τους κλάδους της οικονομίας που τον εφαρμόζουν. Η αυτόματη αύξηση των απολαβών των εργαζομένων όταν δεν συνάδει με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης και την παραγωγικότητα, υποσκάπτει τη βιωσιμότητά της επιχείρησης και της οικονομίας ως σύνολο. Η ΟΕΒ επανέλαβε την πάγια θέση της για πλήρη κατάργηση αυτού του θεσμού μέσα από κοινωνικό διάλογο.

Ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων
Η ΟΕΒ τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της πλήρους ελευθεροποίησης των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων. Κάθε επιχειρηματίας πρέπει να μπορεί να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής του όπως αυτός κρίνει καλύτερα, εξυπηρετώντας παράλληλα και τον καταναλωτή (συμπεριλαμβανομένων των τουριστών).

Με δεδομένη την ύπαρξη νομοθεσίας που καθορίζει μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας για τους υπαλλήλους, η επέκταση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων συνεπάγεται την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Τουριστικές ζώνες και τουριστικά ωράρια καταστημάτων
Μέχρι την πλήρη ελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων και με δεδομένη την έναρξη των ναυλωμένων πτήσεων προς την Κύπρο, η ΟΕΒ ζήτησε την άμεση έναρξη της τουριστικής περιόδου για το 2013 η οποία πρέπει να ισχύσει μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου οπότε και αναστέλλονται οι ναυλωμένες πτήσεις. Επίσης, ζήτησε την άρση και μη επανάληψη της αδικίας εις βάρος της Λεμεσού με την  εφαρμογή και σε αυτή των ίδιων ρυθμίσεων που ισχύουν στις λοιπές τουριστικές περιοχές, περιλαμβανομένης της λειτουργίας καταστημάτων την Κυριακή.

Απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες
Εγκατάλειψη της αντιπαραγωγικής πρακτικής μη ανανέωσης και μη έκδοσης άδειων απασχόλησης αλλοδαπών, τηρουμένων πάντοτε των συμφωνημένων αυστηρών κριτηρίων.

Κατώτατος Μισθός
Η ΟΕΒ εισηγήθηκε την μείωση του κατώτατου μισθού κατά τουλάχιστον 20% και τον επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού του ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας, εξαιρώντας το κρατικό μισθολόγιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τη σχετική φόρμουλα.

Απαλλαγή καταβολής εισφορών εργοδότη σε διάφορα κρατικά ταμεία για νέους κάτω των 25 ετών
Οι νέοι αποτελούν μια ομάδα η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση με τα ποσοστά ανεργίας να είναι κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ανέργων. Με δεδομένα τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και την αδυναμία τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, οι νέοι καταδικάζονται στην ανεργία και αποστερούνται της ευκαιρίας να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Η απαλλαγή καταβολής εισφορών από τον εργοδότη σε κρατικά ταμεία για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για πρόσληψη νέων.

Νομική Ρύθμιση και Επέκταση Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων
Τυχόν νομική ρύθμιση του ζητήματος θα αλλάξει άρδην τον εθελοντικό χαρακτήρα του Κυπριακού συστήματος εργασιακών σχέσεων προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά.

Η δια νόμου επέκταση των κλαδικών συμβάσεων σε επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται θα έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει, χωρίς να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα αφού αγνοεί το γεγονός πως ακόμη και εντός του ίδιου κλάδου οι επιχειρήσεις ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές που απαιτούν την απαραίτητη ευελιξία. Ως εκ τούτου, η ΟΕΒ θεωρεί την νομική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εξαιρετικά ζημιογόνα για τις επιχειρήσεις, το κυπριακό σύστημα εργασιακών σχέσεων και τους εργαζομένους και διαφωνεί πλήρως με την προώθησή της.

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν την σύγχρονη απάντηση στο ζητούμενο της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τους εργαζόμενους από τη μια και της ανάγκης βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων από την άλλη. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης εφαρμόζονται ευρέως στην ΕΕ με μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, με τα σωστά κίνητρα, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης μπορούν να υποβοηθήσουν την ένταξη των οικονομικά ανενεργών γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και των νέων ανέργων επιτρέποντας έτσι αύξηση του εισοδήματός τους και απόκτηση εργασιακής πείρας.

Επιτροπές προσωρινής απασχόλησης
Κατά το 2012 ψηφίστηκε ο περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος και σχετικοί Κανονισμοί. Κατά την έννοια του Νόμου, Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) αποτελεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολούμενους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε Έμμεσους Εργοδότες για να εργαστούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και την διεύθυνση τους.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται στους τομείς των Κατασκευών και του Τουρισμού και η ΟΕΒ ζητεί την τροποποίηση του για να απαλειφθούν οι στρεβλώσεις και να συμπεριληφθούν οι δύο αδικαιολόγητα εξαιρεθέντες τομείς.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment