BREAKING

Γενικός Ελεγκτής: Λιγότερο επικριτικός στην φετινή έκθεση του για την Cyta

cyta

Σε ηπιότερους τόνους κινήθηκε φέτος η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καθώς μειωθήκαν σημαντικά οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα πολλά σοβαρά ζητήματα που εντόπιζε και κατέγραφε παλαιότερα σε προηγούμενες Εκθέσεις της για την ΑΤΗΚ. Καταλυτικό ρολό για την εξέλιξη αυτή φαίνεται να διαδραμάτισε η ενέργεια της Cyta, να προχωρήσει με μία διαφανή διαδικασία, στην σύσταση εσωτερικής «Ομάδας Εργασίας» η οποία έχει ως σκοπό, την αξιολόγηση αφενός των εκάστοτε παρατηρήσεων και συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αφετέρου την εφαρμογή σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση και το Δ.Σ της ΑΤΗΚ ανάλογων μέτρων, για κάθε θέμα, με στόχο την υλοποίηση των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Τα οικονομικά στοιχεία της Cyta για το 2017
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΑΤΗΚ, τα κέρδη της Cyta το 2017 ανήλθαν στα €43,7 εκ από τα €30,4 εκ. που ήταν το 2016. Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες το 2017 παρουσιάζονται μειωμένα κατά €10,95 εκ. η ποσοστιαία κατά - 3% σε σχέση με το 2016. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μείωση εσόδων της Λιανικής Αγοράς, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και soeasy, που επήλθε λόγω μείωσης στη πελατειακή βάση των δύο υπηρεσιών. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε επίσης και στα έσοδα από τις υπηρεσίες διαδικτύου, κυρίως λόγω της ανατιμολόγησης της υπηρεσίας που εφαρμόστηκε από το Σεπτέμβριο. Σε ότι αφορά τα αποθεματικά της ΑΤΗΚ στις 31.12.2017 ήταν €543,93 εκ., σε σχέση με τα €542,55 εκ. που ήταν στις 31.12.2016.

Στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας γίνεται επίσης αναφορά στην οικονομική στήριξη της ζημιογόνας θυγατρικής εταιρείας Cyta Hellas από την ΑΤΗΚ και τον όμιλο εταιρειών της με συνολικό ποσό πέραν των €224 εκ. καθώς και στην απομείωση της αξίας της επένδυσης κατά €133,3 εκ. Για το θέμα αυτό συστήνεται η διεξαγωγή έρευνας από ανεξάρτητο φορέα σε σχέση με τη διαχείριση της εταιρείας από την αρχή της ίδρυσης της. (για το συγκεκριμένο θέμα έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες από πλευράς Cyta).

Τι λέει ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση του για την Cytavision
Σε ότι αφορά την Cytavision στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας γίνεται αναφορά σε σημαντική αύξηση του ελλείμματος της Υπηρεσίας Cytavision και σύσταση για σαφή καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού της ΑΤΗΚ για την συγκεκριμένη Υπηρεσία. Συστήνεται επίσης όπως επιδειχθεί η απαραίτητη γνώση και σύνεση σε σχέση με την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζεται από την ελεγκτική υπηρεσία , διαπραγμάτευση για συνεργασία με ανταγωνιστές παρόχους για τη προβολή των αγώνων ποδοσφαίρου από την Υπηρεσία Cytavision.

Αναφέρεται επίσης ότι διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης για αντικατάσταση της υφιστάμενης πλατφόρμας της Cytavision, η οποία λήφθηκε τον Οκτώβριο 2014 από το Συμβούλιο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής. Η προκήρυξη του σχετικού κλειστού διαγωνισμού έγινε τον Οκτώβριο 2016, η κατακύρωση του έγινε τον Ιανουάριο 2018 και η συμφωνία προμήθειας και εγκατάστασης της νέας πλατφόρμας της Cytavision υπογράφηκε τον Μάρτιο 2018.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΑΤΗΚ είναι τα πιο κάτω:

Τα ωφελήματα προσωπικού (εισφορά στο Σωματείο Ταμείου Ευημερίας, βοηθήματα και χορηγίες, ομαδική ασφάλεια ζωής, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.λπ.) , κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας , δεν θα πρέπει να τα επιβαρύνεται η Αρχή αλλά οι υπάλληλοι της, ώστε σταδιακά να υπάρξει εξομάλυνση των ωφελημάτων όλων των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις σε υπαλλήλους της Αρχής, θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πρακτική που ισχύει στην δημόσια υπηρεσία.

Παραχώρηση μη στοχευμένου σχεδίου ευδόκιμης αφυπηρέτησης και καταβολή αποζημίωσης για τη μη χορηγηθείσα ετήσια άδεια σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους. Μισθοδοτική ανέλιξη και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του προσωπικού που είναι τοποθετημένο σε προσωπική κλίμακα λόγω αποποίησης προαγωγής.

Ενδειξεις για επιλεκτική αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με την πρόκληση οικονομικής ζημιάς ύψους περίπου €200εκ. στο Ταμείο Συντάξεων. Σύσταση για πλήρη λογοδοσία όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις τους ζημίωσαν το Ταμείο.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές εμπορικών εισπρακτέων και σύσταση για εντατικοποίηση προσπαθειών είσπραξης τους.

Μη επίτευξη των στόχων για τους οποίους ιδρύθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιούν ζημιές.

Σύσταση για την αιτιολόγηση των επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες και αναζήτηση ευθυνών σε σχέση με τη διαχείριση τους.

Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του οικονομικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών της Αρχής.

Έμμεση εργοδότηση προσωπικού μέσω των θυγατρικών εταιρειών και σύσταση για τερματισμό της.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment