BREAKING

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Νέο εργαλείο κατά του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υιοθετεί η Κύπρος

Ένα νέο εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της χρησιμοποίησης εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων για ξέπλυμα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, υιοθετεί η Κύπρος στο πλαίσιο εναρμόνισης της με το Κοινοτικό Κεκτημένο. Πρόκειται για τη δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, η ηλεκτρονική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2021. Αρμόδια Αρχή για την τήρηση του Μητρώου είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία όλες οι εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Κύπρο, υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσα από μία ηλεκτρονική διαδικασία, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων.

Σε διαδικτυακό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, (Τρίτη 6 Απριλίου 2021), από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, και το οποίο συγκέντρωσε το τεράστιο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου, η Ομάδα Έργου για τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς της συνεργάτες και το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, ανέλυσε τις νομικές και τεχνικές πτυχές του όλου εγχειρήματος.

Στην δική της παρέμβαση η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου τόνισε πως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν σημαντικά προβλήματα της διεθνούς κοινότητας, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να τα ρυθμίσει σε κεντρικό επίπεδο. «Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, η Κυπριακή Δημοκρατία, ευθυγραμμιζόμενη με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, εναρμόνισε το νομοθετικό της πλαίσιο για τη δημιουργία, λειτουργία και τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων από τον Έφορο Εταιρειών, αναπτύσσοντας, παράλληλα, ενδιάμεση λύση πληροφορικού συστήματος για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών, μέχρι την ανάπτυξη της οριστικής λύσης συστήματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2022».

Όπως ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους η κα Πηλείδου, η χρονική περίοδος για την καταχώριση των στοιχείων στην ενδιάμεση λύση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων είναι 12 μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ στοχεύει στη διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο πραγματικά ελέγχει μία εταιρική οντότητα, ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μίας εταιρείας. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις νομικές οντότητες πραγματικός δικαιούχος είναι:

  • Το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά.
  • Το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος.

Κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης μόνο τα ακόλουθα πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο μέσω του Μητρώου, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση και μετά από υποβολή γραπτού αιτήματος στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών:

  • Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές.
  • Η ΜΟΚΑΣ.
  • Το Τμήμα Τελωνείων.
  • Το Τμήμα Φορολογίας.
  • Η Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης λύσης, οι υπόχρεες οντότητες και τα μέλη του ευρύτερου κοινού δεν θα έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο.

Για την πρόσβαση και καταχώριση των στοιχείων στην ενδιάμεση λύση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία εταιρικού προφίλ στην κυβερνητική διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη».

Όπως εξήγησε η Υπουργός, γίνεται ότι είναι δυνατό για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ταυτοποίησης και ενεργοποίησης εταιρικού προφίλ, με το άνοιγμα περισσότερων σημείων ταυτοποίησης. Πέρα από τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ, η διαδικασία ταυτοποίησης και ενεργοποίησης εταιρικού προφίλ γίνεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών στη Λευκωσία και στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου σε Λεμεσό, Πάφο και Λάρνακα/Αμμόχωστο. Μελετάται επίσης, όπως ανέφερε, σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, η δυνατότητα ενεργοποίησης διαδικασίας ταυτοποίησης μέσω των τραπεζών.

0 Comment