BREAKING

Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο στήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid 19

Στο νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid 19 αναφέρθηκε σήμερα με δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Όπως είπε, προχωρώντας στη δεύτερη φάση της διαχείρισης της πανδημίας αλλά και στη σταδιακή άρση των περιορισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, σήμερα, ένα νέο, πιο στοχευμένο πακέτο στήριξης της οικονομίας, μέσω τριών νέων νομοσχεδίων και ενός σχεδίου στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Πρόκειται για το νόμο «Ο περί της στήριξης των επιχειρήσεων με βάση το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19» σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο και τις χαλαρώσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νόμος αυτός, προβλέπει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτούς που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα ως ακολούθως:

  1. Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου:  €2625
  2. Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €3500
  3. Επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η  Μαΐου: €1875
  4. Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου: €2500
  5. Αυτοτελώς εργαζόμενοι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η  Μαΐου:  €1125
  6. Αυτοτελώς εργαζόμενοι που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου:  €1500.

Ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις, για κάλυψη αναγκών την περίοδο της κρίσης, όπως για παράδειγμα η κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, με τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων. Από την εν λόγω πρόνοια του Νόμου, υπολογίζεται ότι μπορούν να επωφεληθούν μέχρι και 40,000 επιχειρήσεις.

Ο Νόμος προβλέπει, επίσης, την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω εγγυημένων δανείων ύψους 1.5 δις ευρώ ως ακολούθως:

  • 300 εκ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν κάτω από δέκα άτομα
  • 1 δις ευρώ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
  • 200 εκ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό εγγύησης των δανείων θα είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους της τάξης του 85% από το κράτος και 15% από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα καλύπτεται το 70% της εγγύησης από το κράτος και το 30% από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα δάνεια θα δίνονται για διάρκεια τριών μηνών μέχρι έξι χρόνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με πολύ ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο.

Η συνολική ρευστότητα η οποία δύναται να διοχετευθεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων θα κυμανθεί κοντά στα €6 δις.

Γι’ αυτό το σκέλος του νομοσχεδίου έγινε εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες προτάσεις των κομμάτων, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, κινούνταν εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και της φιλοσοφίας αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των δυνατοτήτων μας ως χώρα.

Τα δύο μέρη του σχεδίου, αυτό δηλαδή της χορηγίας και των εγγυημένων δανείων, είναι συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Χρειάζονται και τα δύο. Πρόσθετα, και ειδικά όσον αφορά το ενοίκιο, τα άλλα δύο νομοσχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο αφορούν κίνητρα για περαιτέρω μείωση των ενοικίων. Αφορούν συγκεκριμένα ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα και προβαίνουν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο 3 μηνών, για διευκόλυνση των ενοικιαστών που έχουν επηρεαστεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Νόμος προνοεί ότι θα δίνεται σε αυτούς φορολογική ελάφρυνση κατά 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν θα είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου και δεν θα υπερβαίνει το 50% του ενοικίου.

Και τα τρία νομοσχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εγκριθούν τόσο από τη Βουλή όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να είναι σύμφωνα με το πλαίσιο χαλάρωσης των κρατικών ενισχύσεων, το οποίο ειδικά παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προσωρινό μέτρο για αντιμετώπιση της κρίσης.

0 Comment