BREAKING

«Γκρίζες ζώνες» εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεσή του για τη Cyta για το 2014

cyta_office

«Γκρίζες ζώνες» εντοπίζει ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην έκθεσή του για τη Cyta για το έτος 2014, που εστιάζονται κυρίως στις ζημιές των θυγατρικών εταιρειών του οργανισμού, την έλλειψη διαφάνειας για τις χορηγίες που δίνονται σε αθλητικά σωματεία και την σημαντική απομείωση της αξίας των επενδύσεων του Ταμείου Συντάξεων των υπαλλήλων της ΑΤΗΚ.

Ειδικότερα, για τις θυγατρικές εταιρείες όπως επισημαίνεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, και με βάση πάντα τα οικονομικά αποτελέσματα τους όπως παρουσιάζονται στις μη ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις, «φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δραστηριότητες τους εξακολουθούν να είναι περιορισμένες και δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τους οποίους ιδρύθηκαν και οι περισσότερες πραγματοποιούν ζημιές».

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Cyta Hellas, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι «το ύψος της επένδυσης της Αρχής στη θυγατρική ανέρχεται σε €199,5 εκ» διατυπώνοντας στην συνέχεια την εκτίμηση ότι «Το μέγεθος της επένδυσης πλέον είναι τέτοιο που η βιωσιμότητα της εταιρείας επηρεάζει την οικονομική ευρωστία της Αρχής»

Παράλληλα, ο Γενικός Ελεγκτής εντοπίζει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις χορηγίες των αθλητικών σωματείων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην έκθεση του «πέραν των ποσών των συμβολαίων τηλεοπτικών δικαιωμάτων που αποτελούν περίπου το 23% του κονδυλίου απόκτησης περιεχομένου της Cytavision, δίδονται χορηγίες για τον κυπριακό αθλητισμό, και κυρίως ποδόσφαιρο, και από το κονδύλι διαφήμισης οι οποίες κατά το 2014 ανήλθαν σε €2,9 εκ». Όπως επισημαίνεται «Παρατηρήθηκε και πάλι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς τον τρόπο και τα κριτήρια που επιλέγονται ή έχουν επιλεγεί οι ομάδες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνίες και δεν έχει υιοθετηθεί κάποια μέθοδος υπολογισμού των δικαιωμάτων που να τα καθιστά συμφέροντα και αποδοτικά προς την Αρχή», σημειώνεται.

Για παράδειγμα, προστίθεται στην έκθεση, «τα δικαιώματα για την πρωταθλήτρια ομάδα για το 2013/14 (ΑΠΟΕΛ), για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανέρχονται σε €1.700.000 και είναι διπλάσια από αυτά για την δευτεραθλήτρια (ΑΕΛ - €850.000)». Γίνεται επίσης αναφορά ότι «συγκεκριμένη ομάδα μεσαίας δυναμικότητας διαχρονικά λαμβάνει τα περισσότερα ανταλλάγματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες της ίδιας κλάσης».

Για το σκοπό αυτό, συστήνεται όπως «υιοθετηθεί μια μέθοδος υπολογισμού του μέγιστου ποσού που θα είναι οικονομικά συμφέρον προς την ΑΤΗΚ για να καταβάλλει προς τα σωματεία στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των φιλάθλων της κάθε ομάδας, η κατάταξη στα τελευταία πρωταθλήματα και αξιολόγηση των ωφελημάτων που προέκυψαν από την χορηγία που δόθηκε παλαιότερα».

Επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η απομείωση της αξίας των ακινήτων στα οποία επένδυσε το Ταμείο Συντάξεων της Cyta για τα 2012 – 2014, ανέρχεται στα €80,6 εκ. ενώ η απομείωση που επήλθε στις καταθέσεις και χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι περίπου στα €96 εκ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «με βάση τις εκτιμήσεις των αξιών των ακινήτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ταμείου σε ιδιόκτητα ακίνητα, σε χρηματοδοτήσεις και συγχρηματοδοτήσεις έργων ανάπτυξης ακινήτων, όπως έχουν υπολογιστεί από Οίκους Εκτιμητών που διόρισε η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, η συνολική απομείωση της αξίας των επενδύσεων αυτών στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ταμείου για τα έτη 2012 μέχρι 2014, ανέρχεται στα €80,6 εκ.(€64,8 εκ. για το 2012, €9,6 εκ. για το 2013 και €6,2 εκ. για το 2014)». «Πέραν της πιο πάνω απομείωσης, σημαντική μείωση επήλθε και στις καταθέσεις σε μετρητά και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις του Ταμείου. Οι απομειώσεις αυτές ανέρχονται στα €96 εκ. περίπου (€22 εκ. το 2012, €66 εκ. το 2013 που προέκυψε από την απόφαση του Eurogroup στις 25.3.2013 και €8 εκ. για το 2014)», προστίθεται.

Σημειώνεται επίσης ότι «τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 18(2) των περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμών η Αρχή καλύπτει οποιοδήποτε αναλογιστικό έλλειμμα ήθελε προκύψει».

Αναφέρεται ακόμη ότι μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου, η αναλογιστική μελέτη του Σχεδίου Συντάξεων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 δεν είχε ολοκληρωθεί και δεν καταχωρίστηκε οποιοδήποτε έλλειμμα/πλεόνασμα στις οικονομικές καταστάσεις. «Η μελέτη αυτή αναμένεται ότι θα καταδείξει σημαντική επιδείνωση της καθαρής λογιστικής θέσης του Ταμείου», γράφει η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

Σημειώνεται επίσης ότι εκκρεμεί η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Ακολουθήστε το digitallife.gr στο Google News

0 Comment