15.8 C
Athens
Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024
More

  Τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή για το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

  Αδυναμίες, ως προς τη πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων, Κανονισμών, Οδηγιών και Εγκυκλίων, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

  Παράλληλα, εντοπίστηκαν αδυναμίες/παρατυπίες σχετικά με την τακτική που ακολουθείται από το Υφυπουργείο και τα Τμήματά του και αφορά στις διαδικασίες που σε αρκετές περιπτώσεις οι μεταγενέστερες της αρχικής ανάθεσης συμβάσεις για εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης ή αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών πληροφορικής, ανατίθενται απευθείας στους Αναδόχους των αρχικών συμβάσεων, χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία.

  Όπως αναφέρεται στα γενικά συμπεράσματα της Έκθεσης, «Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, πάγια θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας  είναι όπως το Υφυπουργείο/Τμήμα θα πρέπει να προβαίνει σε επαρκή τεκμηρίωση που να αιτιολογεί πλήρως ότι δεν υφίσταται άλλος οικονομικός φορέας, ο οποίος να έχει την τεχνογνωσία να παρέχει ανάλογη με την απαιτούμενη υπηρεσία, όπως απαιτείται από τις σχετικές πρόνοιες της περί Δημοσίων Συμβάσεων νομοθεσίας».

  Πιο κάτω η σύνοψη των κυριοτέρων ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

  Διοίκηση

  Κατά τη διερεύνηση καταγγελιών/παραπόνων από την Υπηρεσία μας, σχετικά με τη διαδικασία διευθέτησης ραντεβού για εμβολιασμούς αντιμετώπισης της πανδημίας του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2, ζητήσαμε επανειλημμένα από το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο συγκεκριμένα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, για όλα τα προγράμματα/εξαγγελίες εμβολιασμών. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας μάς παράπεμψε στο Υφυπουργείο, το τελευταίο, οκτώ μήνες μετά, μας πληροφόρησε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να μας δώσει τα στοιχεία που ζητήσαμε, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατός ο έλεγχος από την Υπηρεσία μας.

  Κατά τον έλεγχο των διαδικασιών υλοποίησης του έργου Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, το οποίο ανατέθηκε από το Υφυπουργείο σε συγκεκριμένη Εταιρεία με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά το έτος 2020, διαπιστώσαμε παρατυπίες, όσον αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς και καθυστερήσεις και αδυναμίες στην υλοποίηση του Έργου.

  Από τον έλεγχο των εγγράφων διαγωνισμού του Υφυπουργείου, για την αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια μελέτης για την πλατφόρμα έξυπνων πόλεων, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν περιοριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής και ψηλός συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς. Στη βάση σχετικών εισηγήσεών μας, το Υφυπουργείο αποφάσισε να μειώσει τον συντελεστή βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς από 70% σε 50%.

  Κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού 01/2021/Α/Δ του Υφυπουργείου, για την αγορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών, διαπιστώσαμε περιορισμό του ανταγωνισμού, λόγω των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθήκοντα που προσομοιάζουν με καθήκοντα μόνιμων Διευθυντικών θέσεων και, ως εκ τούτου, μη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου και του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν στα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι Αναθέτουσες Αρχές σε τέτοιας φύσης διαγωνισμούς, προς αποφυγή δημιουργίας υπαλληλικής σχέσης.

  Τα έγγραφα του διαγωνισμού, για τη σύμβαση με αρ. C2020/02, για την «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για άδεια εισόδου ταξιδιωτών προς την Κυπριακή Δημοκρατία», απαιτούσαν την υποβολή δέσμευσης εγγύησης πιστής εκτέλεσης, αντί εγγυητικής επιστολής που επιτάσσουν τα πρότυπα έγγραφα της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΕΚΨΠ/01/2022

  Παρατηρήσαμε ότι, κατά την αξιολόγηση και καταβολή της κρατικής χορηγίας προς δικαιούχους, δεν εφαρμόζεται επαρκώς, σε όλες τις περιπτώσεις, η πολιτική που έχει καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε και οι πρόνοιες της σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών.

  Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)

  Το 2010, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) χορήγησε, μέσω διαδικασίας πλειστηριασμού, ατομικό δικαίωμα χρήσης (Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών) φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για χρήση από ραδιοδίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), με ημερομηνία λήξης στις 8.11.2025, έναντι τέλους περίπου €10 εκ. Από το ποσό αυτό απωλέσθηκαν έσοδα για το δημόσιο, λόγω αλλαγών που επήλθαν για συμμόρφωση της Δημοκρατίας με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, καθώς επίσης από τη μη, ενδεχομένως, εφαρμογή προνοιών της Εξουσιοδότησης από το Τμήμα κατά τον ουσιώδη χρόνο εφαρμογής της.

  Το ΤΗΕ παρείχε εξουσιοδότηση σε ιδιωτική Εταιρεία για χρήση ραδιοσυχνοτήτων, για περίοδο από 7.2.2014 μέχρι 7.2.2029 και, μετά την τροποποίηση των όρων της εξουσιοδότησης, απαίτησε την υποβολή εταιρικής επιταγής, ως εγγύηση πιστής εκτέλεσης, αντί εγγυητικής επιστολής, η οποία φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο και αντικαθίσταται από την Εταιρεία με νέα επιταγή πριν τη λήξη της. Θεωρούμε ότι η υποβολή εταιρικής επιταγής δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του Κράτους.

  Για τον διαγωνισμό με αρ. 10/2018/ΤΗΕ, για τη «Συντήρηση υφιστάμενων διαδικτυακών εφαρμογών», ο οποίος αφορούσε σε ανανέωση υφιστάμενης συμφωνίας, είχε γίνει χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με βάση το άρθρο 29(β)(ii) του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου (Ν.73 (Ι)/2016), για τεχνικούς λόγους.

  Διαπιστώσαμε ότι το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το ΤΗΕ δεν έχει Οικοδομική Άδεια ούτε και Πιστοποιητικό Έγκρισης και η σύμβαση ενοικίασης έχει λήξει στις 31/3/2017. Με βάση σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η χρήση του κτηρίου συνιστά ποινικό αδίκημα από γίνεται κατά παράβαση των άρθρων 10(1) και 10(2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφάλαιο 96).

  Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

  Το 2015, αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια και το ίδιο έτος ετοιμάστηκαν προδιαγραφές και έγγραφα ανοικτού διαγωνισμού, από εμπειρογνώμονες που εξασφαλίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Επτά σχεδόν χρόνια μετά και αφού έγιναν διάφορες τροποποιήσεις στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο εκτιμώμενο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, το έργο δεν έχει ακόμα καν κατακυρωθεί, παρά το γεγονός ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) το θεωρεί ως έργο ύψιστης σημασίας, το οποίο θα βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων του. Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) και το Υφυπουργείο έχουν σημαντική συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς και στη μηχανογράφηση του Υπουργείου Υγείας.

  Κατά το 2021, προβήκαμε σε δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων του διαγωνισμού ΤΥΠ2021/007/Α/Α που προκηρύχθηκε από το ΤΥΠ για πέντε διαχειριστές έργων πληροφορικής (ΙΤ Project Managers) για 2 έτη συνολικής αξίας €900.000, οι οποίοι θα αναλάμβαναν τη διαχείριση έργων του ΤΥΠ και διαπιστώσαμε περιοριστικές προϋποθέσεις συμμετοχής και μη συμμόρφωση με εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου και του Υπουργείου Οικονομικών.

  Το έργο «Ιππόδαμος», που θα καλύπτει τις μηχανογραφικές ανάγκες και απαιτήσεις των Τομέων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) αλλά και τη διαχείριση Αδειών Οικοδομής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, έχει παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποιηση του, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν έτυχε σωστής διαχείρισης τόσο από πλευράς Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, όσο και από πλευράς του ΣΗΔ/Υφυπουργείου, αφού, όπως διαφάνηκε, υπήρξε απουσία επαρκούς παρακολούθησής του ή/και έγκαιρης λήψης των αναγκαίων αποφάσεων για αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων, όπου και όταν απαιτείτο. Περαιτέρω, παρατηρήσαμε ότι παρόλο που το έργο δεν ολοκληρώθηκε στον χρόνο που έπρεπε, εντούτοις δεν έγινε οποιαδήποτε αναθεώρηση στις λειτουργίες/ανάγκες του.

  Το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών, ενέκρινε αίτημα του ΤΠΟ, το οποίο υποβλήθηκε από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου, ο οποίος ήταν λειτουργός του ΤΥΠ αποσπασμένος στο ΤΠΟ, για απευθείας ανάθεση σύμβασης αγοράς υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για το έργο «Ιππόδαμος», για το οποίο εκφράσαμε την άποψη ότι δεν τεκμηριωνόταν επαρκώς, με βάση τη σχετική πρόνοια του Νόμου που επικαλείτο το Τμήμα, αφού δεν είχε προηγηθεί έρευνα για να διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω άτομα ήταν τα μοναδικά που διέθεταν την τεχνογνωσία και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνταν για τη διεκπεραίωση των υπό αναφορά εργασιών. Οι επιφυλάξεις μας επιβεβαιωθήκαν αργότερα, από το γεγονός ότι το Τμήμα είχε υποβάλει δύο αιτήματα στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), για έγκριση αντικατάστασης του ενός εκ των δύο εμπειρογνωμόνων της σύμβασης, με εμπειρογνώμονες οι οποίοι, όπως ήταν φυσικό, δεν κατείχαν εξειδίκευση στο συγκεκριμένο έργο.

  Η εισήγηση της Υπηρεσίας μας από τον Μάρτιο του 2017, όπως το ΤΥΠ προβεί σε απευθείας διαπραγμάτευση με την Εταιρεία Oracle Cyprus, με σκοπό τη σύναψη ενιαίας συμφωνίας για την αγορά και συντήρηση λογισμικών προϊόντων Oracle για το Δημόσιο, δεν είχε, μέχρι την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, διευθετηθεί, παρόλο που τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν δεσμευτεί ότι θα εξέταζαν το θέμα και θα υπέβαλλαν σχετική έκθεση/πρόταση.

  Για τα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), τα οποία χρησιμοποιούν λογισμικά ArcGIS στα συστήματά τους, έχει συναφθεί ενιαία σύμβαση με τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο των προϊόντων στην Κύπρο. Παρόλο που ένας από τους κύριους σκοπούς της εν λόγω ενιαίας σύμβασης, έστω και εάν στο τότε EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΦΕΚΨΠ/01/2022 7 στάδιο αφορούσε μόνο στο ΥΓΑΑΠ, ήταν η εξασφάλιση πολύ χαμηλότερων τιμών από τις υφιστάμενες χρεώσεις, εντούτοις αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Τονίσαμε την ανάγκη σύναψης ενιαίας σύμβασης για όλο το Δημόσιο, με ομοιόμορφες τιμές, στην οποία να μπορούν να εφαρμοστούν οικονομίες κλίμακας. Η επισήμανσή μας κυμάνθηκε στο ίδιο πλαίσιο, όπως και για τις άδειες χρήσης Oracle.

  Παρά το ότι το ΣΗΔ ενέκρινε από τον Ιανουάριο του 2016 την επέκταση του έργου eOASIS, με χρονικό ορίζοντα πλήρους εφαρμογής το τέλος του 2017, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτή η ολοκλήρωση της επέκτασης σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία, λόγω σοβαρών καθυστερήσεων στην εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και στην αγορά/συνδρομή αδειών χρήσης Filenet του eOASIS από το ΤΥΠ. Επίσης, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η υλοποίηση της εισήγησης τόσο της ΚΕΑΑ όσο και της Υπηρεσίας μας, για τη διενέργεια μελέτης από το ΤΥΠ, με σκοπό τον απεγκλωβισμό από το καθεστώς μονοπωλίου από τον ίδιο Ανάδοχο και για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων που να περιλαμβάνουν αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος, παρόλο ότι μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει 3½ περίπου χρόνια.

  Για ένα σύστημα, πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος των Σχεδίων Χορηγιών (ΠΠΣΣΧ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), το οποίο έχει παραχωρηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο μνημονίου συναντίληψης (MoU), το οποίο τελικά κρίθηκε ως μη ικανοποιητικό, δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα περίπου €506.500, χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως και παρόλο που έχουν παρέλθει έξι σχεδόν χρόνια από την απόφαση υλοποίησής του.

  Παρόλο που το ΣΠΥΟ ενέκρινε αίτημα του ΤΥΠ, για ζήτηση προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συντήρησης ενός λογισμικού, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εκτίμηση κόστους €332.644 + ΦΠΑ, οκτώ μήνες μετά το Τμήμα υπέβαλε εισήγηση για την κατακύρωση της προσφοράς για το ποσό των €746.042 + ΦΠΑ, εφόσον προστέθηκαν υπηρεσίες συντήρησης λογισμικών που προβλέπονταν σε δύο άλλες συμβάσεις, που είχαν λήξει ή επρόκειτο να λήξουν, παρακάμπτοντας, κατά την άποψή μας, τις διαδικασίες των προσφορών.

  Η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης συντήρησης του συστήματος ΘΗΣΕΑΣ του Τμήματος Τελωνείων, απέτυχε να μειώσει τις τιμές που υπέβαλε ο προσφοροδότης, οι οποίες είχαν κριθεί υπερβολικά ψηλές, σε σχέση με την προηγούμενη κατακύρωση και την εκτίμηση κόστους, εφόσον, όπως επεσήμανε και η Υπηρεσία μας, στις πλείστες των παρόμοιων περιπτώσεων το δημόσιο βρίσκεται σε αδύνατη θέση κατά τις διαπραγματεύσεις, λόγω του μονοπωλιακού καθεστώτος που δημιουργείται από τους εκάστοτε υφιστάμενους Αναδόχους. Διαπιστώσαμε ότι το ΤΥΠ, σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις, αναθέτει τις μεταγενέστερες, της αρχικής, συμβάσεις για εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης ή αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών πληροφορικής, απευθείας στους Ανάδοχους των αρχικών συμβάσεων, χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία.

  Κατά την έγκριση από το ΣΠΥΟ, αιτήματος του ΤΥΠ για ζήτηση προσφοράς για παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Φόρων του Τμήματος Φορολογίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με τον Ανάδοχο της προηγούμενης σύμβασης, εισηγηθήκαμε όπως, εφόσον υπήρχε σε εξέλιξη η διαδικασία για το νέο Σύστημα Διαχείρισης Φορολογίας, διεκπεραιώνονταν μόνο οι απόλυτα αναγκαίες εργασίες, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη εργασιών και των αντίστοιχων πόρων. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι οι ημερήσιες χρεώσεις για συγκεκριμένους ρόλους εμπειρογνωμόνων ήταν υπερβολικά ψηλές (πχ €1.084/ημέρα) και εκφράσαμε την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτές, αφού θα δημιουργείτο προηγούμενο κατακύρωσης σε υπερβολικά ψηλές τιμές.

  Το ΣΠΥΟ ενέκρινε αιτήματα του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων πληροφορικής για το έργο της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ), με διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους υφιστάμενους αναδόχους, ενώ θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να γίνει επένδυση σε λειτουργούς του Τμήματος αντί σε ιδιώτες, αφού οι εν λόγω υπηρεσίες/ανάγκες/τεχνογνωσία ήταν επαναλαμβανόμενες και απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπό αναφορά συστημάτων.

  Το ΣΠΥΟ ενέκρινε το αίτημα του ΤΥΠ για ζήτηση προσφοράς για παροχή συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών του συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης δικτύων και συστημάτων (help desk), με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, στη βάση πρόνοιας της νομοθεσίας για την οποία δεν τεκμηριωνόταν επαρκώς η χρήση της, αφού ο υφιστάμενος Ανάδοχος δεν ήταν ο μοναδικός που μπορούσε, κατά την άποψή μας, να προσφέρει τις πιο πάνω υπηρεσίες.

  Παρατηρήσαμε ότι η εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης της σύμβασης με αρ. C.2019/02, για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών του κεντρικού συστήματος διαχείρισης και υποστήριξης δικτύων και συστημάτων Help Desk», είχε λήξει από τον Ιανουάριο του 2020, παρόλο που η σύμβαση ισχύει για πέντε χρόνια. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ελλιπή παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών, εκθέτοντας το Κράτος σε κίνδυνο.

  Από διερεύνηση καταγγελίας, που αφορά στη μίσθωση υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, μέσω διαγωνισμού, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: Οι όροι της σχετικής σύμβασης, αναφορικά με το ωράριο του εμπειρογνώμονα, περιέχουν αντιφάσεις, αφού, ενώ από τη μια προνοείται συγκεκριμένο, μη ευέλικτο ωράριο, από την άλλη προνοείται ο συμψηφισμός ωρών που κερδήθηκαν, πέραν του εργάσιμου ωραρίου, με άλλες εργάσιμες μέρες – Δεν τηρείτο Μητρώο Εργασίας – Ο επιμερισμός της εργασίας, μεταξύ του Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης και του εμπειρογνώμονα, γινόταν σε συνεννόηση μεταξύ τους, αντί από τον Υπεύθυνο του αρμόδιου Κλάδου του ΤΥΠ.Ø Δεν τεκμηριώνονταν, σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργασίες που περιλήφθηκαν, από τον εμπειρογνώμονα, στη μηνιαία Κατάσταση Παραδοτέων. – Δεν φυλάχθηκαν από το ΤΥΠ οι καταστάσεις καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης του εμπειρογνώμονα, οι οποίες τεκμηριώνουν τις ώρες εργασίας του. Αφού οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο, με βάση τη σχετική συμφωνία, βασίζονται στις ανθρωποημέρες που εργάζεται ο εμπειρογνώμονας και όχι σε συγκεκριμένα παραδοτέα, ως θα έπρεπε, υποδείξαμε στο ΤΥΠ ότι θα έπρεπε να φυλάσσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις ώρες εργασίας του εμπειρογνώμονα. Τέλος, δεν ασκείτο έλεγχος, από τον Υπεύθυνο του αρμόδιου Κλάδου, στην Έκθεση Προόδου που υπέβαλλε ο εμπειρογνώμονας.

  Διαβάστε επίσης

  > MyGovLive: εξυπηρέτηση πολιτών με τηλεδιάσκεψη από τα ΚΕΠ

  Related Articles

  Stay Connected

  45,800ΥποστηρικτέςΚάντε Like
  6,126ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
  14,900ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής


  Latest Articles